Toetsingsprotocol stukken van derden

1. CONTROLE DOOR DE AANNEMER

De Engineeringscoördinator dient de door of namens de Aannemer vervaardigde tekeningen en berekeningen, voordat zij aan de HoofdConstructeur ter controle worden aangeboden, te controleren op samenhang, volledigheid en het voldoen aan de eisen in dit ProjectKwaliteitsPlan. De Engineeringscoördinator dient de door hem gecontroleerde bescheiden als zodanig te waarmerken.

2. EERSTE CONTROLE DOOR DE HOOFDCONSTRUCTEUR

De HoofdConstructeur loopt alle toegezonden documenten globaal na en voert aanvullend gedetailleerde controles uit op specifieke onderdelen. Gedetailleerde controles worden gericht op tekeningen en berekeningen van de constructiedelen die de grootste risico’s voor de constructieve veiligheid opleveren.

De HoofdConstructeur controleert de door of namens de Aannemer vervaardigde tekeningen en berekeningen bij een eerste controle op:

  • de juiste verwerking van ontwerpprincipes en het hanteren van de juiste uitgangspunten;
  • de toegepaste berekeningswijze;
  • toepassing van de juiste, vigerende voorschriften;
  • de uitwerking van onderdelen waaraan naar de mening van de HoofdConstructeur bijzondere risico’s zijn verbonden en/of waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed;
  • de uitwerking van de onderlinge samenhang van gelijksoortige constructies;
  • de uitwerking van de aansluitingen en de samenhang tussen ongelijksoortige constructies;
  • eventuele conflicten tussen constructies en installaties.

Bij de eerste controle kan de HoofdConstructeur eventuele aanvullende gegevens verstrekken, volgend uit nadere uitwerking van het ontwerp en/of aanpassingen door uitwerking van installaties en van derden.

De controle van maatvoering, vorm, esthetische aspecten en hoeveelheden behoort tot de taken van de Architect.

3. TWEEDE CONTROLE DOOR DE HOOFDCONSTRUCTEUR

De tweede controle behelst uitsluitend de juiste verwerking van opmerkingen van de HoofdConstructeur en nader verstrekte gegevens.

4. MELDING AANPASSINGEN DOOR DE AANNEMER

Wanneer na de eerste controle onder verantwoordelijkheid van de Aannemer aanpassingen worden doorgevoerd in tekeningen en/of berekeningen, waarop de HoofdConstructeur bij de eerste controle geen opmerkingen heeft gemaakt, dient de Aannemer hiervan uitdrukkelijk melding te maken, de wijzigingen duidelijk te markeren en de betreffende tekeningen en/of berekeningen opnieuw ter controle aan te bieden.

5. BESTEDE TIJD CONTROLEWERKZAAMHEDEN HOOFDCONSTRUCTEUR

De HoofdConstructeur is contractueel met de Opdrachtgever een aantal uren overeengekomen voor de controle van berekeningen en tekeningen van de Aannemer. Dit aantal controle-uren is gebaseerd op een kwaliteit van de aangeleverde documenten conform de eisen in dit PKP Wanneer de documenten niet voldoen aan deze kwaliteitseisen, zal de HoofdConstructeur de Opdrachtgever en de Aannemer daarvan onverwijld in kennis stellen en de controle opschorten totdat de HoofdConstructeur nader te ontvangen, verbeterde documenten alsnog ontvankelijk kan verklaren.

6. KOSTEN VAN MEERDERE CONTROLES

Indien meer dan twee controles nodig zijn vanwege onvolkomenheden, onvolledigheid en/of onvoldoende verwerking van verstrekte gegevens, zal de Aannemer hiervan op de hoogte worden gesteld en zullen de kosten van deze extra controlewerkzaamheden na prijsopgave en schriftelijke goedkeuring daarvoor bij de Aannemer in rekening worden gebracht.

7. VOORBEHOUD CONTROLE

De HoofdConstructeur behoudt zich het recht voor om documenten die niet door de Aannemer zijn gewaarmerkt of die naar zijn oordeel niet aan een of meer van de elders in dit PKP gestelde eisen voldoen, ongecontroleerd aan de Aannemer te retourneren onder vermelding van de reden, dan wel de Aannemer te berichten dat de bedoelde stukken niet in behandeling zullen worden genomen. Eventueel hierdoor optredende vertragingen zijn voor rekening en risico van de Aannemer.

8. STAGNATIES

Stagnaties/vertragingen als gevolg van het niet juist of niet volledig verwerken van bij de controles door de HoofdConstructeur gemaakte opmerkingen zijn voor rekening en risico van de Aannemer.

9. VERWERKINGSTIJD CONTROLES

Voor de controle door de HoofdConstructeur van door de Aannemer verstrekte tekeningen en berekeningen dient een verwerkingstijd van tenminste drie en ten hoogste tien werkdagen te worden aangehouden.

10. CONTROLE DOOR DE AANNEMER

De Aannemer is verplicht om alle door de HoofdConstructeur als definitief verstrekte en/of voor uitvoering goedgekeurde detail- en werktekeningen voor de aanvang van de uitvoering van het betreffende onderdeel te controleren. Deze controle betreft zowel de door de HoofdConstructeur verstrekte tekeningen als de door of namens de Aannemer vervaardigde tekeningen. Eventuele afwijkingen ten opzichte van tot de overeenkomst behorende stukken moeten schriftelijk aan de Directie worden gemeld. Kosten als gevolg van het niet, onvoldoende of te laat controleren van de ter beschikking gestelde tekeningen komen niet voor verrekening in aanmerking.